Algemene voorwaarden Studio Monty

1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de opdrachtgever en Studio Monty. De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op handelingen van door Studio Monty in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Studio Monty en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Studio Monty in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Offertes en overeenkomsten

2.1 Offerte

Alle offertes zijn vrijblijvend en vervallen, indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, na 30 dagen. Studio Monty kan niet aan offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw. 

2.2 Geldigheid aanbieding

Een samengestelde prijsopgave verplicht Studio Monty niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.3 Schriftelijk bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd te worden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Studio Monty begint met het uitvoeren van de opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als overeenkomst gelden. Nadere mondelinge afspraken zijn pas bindend wanneer deze door Studio Monty schriftelijk zijn bevestigd. 

3 Uitvoering en productie

3.1 Uitvoeren opdracht

Studio Monty zal zich inspannen om de opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Indien nodig zal Studio Monty de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 

3.2 Aanleveren van materialen en gegevens door opdrachtgever

De opdrachtgever doet er alles aan, wat redelijkerwijs nodig is om een tijdige en juiste levering door Studio Monty mogelijk te maken, zoals het tijdig aanleveren van correcte, volledige en duidelijke gegevens of materialen. 

3.3 Termijn van levering

Een door Studio Monty opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp of de tekst is indicatief, tenzij de termijn nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

3.4 Openbaarmaking en verveelvoudiging

Voordat er tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste ontwerpen of proeven te controleren en goed te keuren. Indien Studio Monty opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dienen deze door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd te worden. 

3.5 Uitvoering door derden

Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de productie of uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Studio Monty, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Eventueel kosten die hieraan verbonden zijn, zullen van te voren schriftelijk worden vastgelegd. 

3.6 Kosten van derden

Wanneer Studio Monty een begroting maakt van de kosten voor het inhuren van derden, zijn deze kosten indicatief. Indien gewenst kan Studio Monty, namens de opdrachtgever, offertes aanvragen. 

3.7 Aansprakelijkheid werkzaamheden door derden

Studio Monty is niet verantwoordelijk voor fouten of gebreken van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze derde door Studio Monty is geïntroduceerd.

3.8 Test, vergunningen, wettelijke bepalingen

Tenzij anders is overeengekomen, behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of producten voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van Studio Monty. 

3.9 Beeld- en auteursrechten 

Studio Monty draagt er zorg voor dat er voldaan is aan de voorwaarden voor het gebruiken 

van door Studio Monty in gebracht beeld- of tekstmateriaal voor de vooraf overeengekomen bestemming, in Nederland. Studio Monty staat niet garant voor de rechten van gebruikt materiaal voor internationaal gebruik. 

Materiaal wat door de opdrachtgever is ingebracht dient door de opdrachtgever te zijn gecontroleerd op eventuele beeld- of auteursrechten. Studio Monty is op geen enkele wijze aansprakelijk voor deze licenties. 

4 Intellectueel eigendom

4.1 Auteursrecht en industrieel eigendom

Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom en auteursrecht toe aan Studio Monty. Partijen kunnen overeenkomen dat deze rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Afspraken hierover dienen schriftelijk te zijn vastgelegd. 

4.2 Naamsvermelding 

Studio Monty heeft het recht om haar naam bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht te laten vermelden, dan wel verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder vooraf aan Studio Monty toestemming te vragen, het resultaat van de opdracht zonder naamsvermelding van de ontwerper of auteur openbaar te maken of te verveelvoudigen. 

4.3 Eigendom van concepten en schetsen

Tenzij anders overeengekomen blijven de in het kader van de opdracht ontstane originelen, schetsen, concepten en illustraties eigendom van de Studio Monty.

4.4 Bewaarplicht

Tenzij anders overeengekomen heeft geen van de partijen (opdrachtgever en opdrachtnemer) bewaarplicht van de materialen en gegevens na het voltooien van de opdracht. 

4.5 Gebruik van kennis

Studio Monty behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

5 Gebruiksrecht

5.1 Gebruik 

Indien de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen, zoals deze zijn overeengekomen met Studio Monty, krijgt hij het exclusieve recht om het resultaat van de opdracht te gebruiken voor de overeengekomen bestemming. Indien er geen afspraken zijn gemaakt over de bestemming, blijft het gebruiksrecht beperkt tot datgene waarvoor de opdracht (in eerste instantie) is verstrekt. Voor een ruimer gebruiksrecht zal opnieuw een afspraken moeten worden gemaakt. 

5.2 Aanpassingen aan het ontwerp of de tekst

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Studio 

Monty, veranderingen aan te brengen in het ontwerp of de tekst. 

5.3 Promotie

Studio Monty heeft, rekening houdende met de belangen van de opdrachtgever, het recht om de resultaten van de opdracht te gebruiken ter promotie van haar werk. 

6 Honorarium en kosten

6.1 Honorarium

Studio Monty heeft recht op het afgesproken honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief of een totaalprijs. Naast het honorarium kunnen er ook bijkomende kosten die worden gemaakt ten behoeve van het resultaat worden doorberekend naar de opdrachtgever, zoals reiskosten of de kosten van proefdrukken. De opdrachtgever zal van tevoren over deze kosten worden ingelicht, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is. 

6.2 Meerwerk

Indien Studio Monty door het niet tijdig of incorrect aanleveren van informatie of materialen door de opdrachtgever extra werkzaamheden zal moeten verrichten, zullen hiervoor extra uren in rekening worden gebracht. Hiervoor zal het door Studio Monty gebruikelijke uurtarief worden gehanteerd. 

6.3 Vertraging

Indien het uitvoeren van de opdracht vertraging oploopt door omstandigheden buiten Studio Monty’s schuld om, is de opdrachtgever verplicht om eventuele kosten die de vertraging met zich mee brengt te vergoeden. 

7 Betaling en incassokosten

7.1 Betaalverplichtingen 

Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op KNAB rekening NL70 KNAB 0255 2664 64 ten name van Studio Monty onder vermelding van het factuurnummer. 

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Studio Monty heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Studio Monty kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Studio Monty kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Studio Monty verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere 

reden op te schorten.

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Studio Monty echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7.2 Vervallen licentie 

Het door Studio Monty, in het kader van de overeenkomst, geleverde blijft eigendom van Studio Monty totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Indien de opdrachtgever niet aan bovenstaande (betaal)voorwaarden voldoet, zal de licentie voor het gebruik van het product komen te vervallen. 

8 Opzeggen en ontbinden overeenkomst

8.1 Opzegging door opdrachtgever

Wanneer een opdrachtgever de overeenkomst ontbindt, dient hij het honorarium voor de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden en de reeds gemaakte kosten te betalen aan Studio Monty. Tevens is het de opdrachtgever in dat geval niet langer toegestaan om ontwerpen of teksten die reeds in het kader van de betreffende opdracht zijn toegekomen te gebruiken.

8.2 Opzegging door Studio Monty

Wanneer Studio Monty zich genoodzaakt ziet om de overeenkomst te ontbinden ten gevolge van toerekenbare tekortkomingen in het nakomen van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever naast het honorarium voor tot dan toe verrichte werkzaamheden en vergoeding van reeds gemaakte kosten tevens een schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding bedraagt 30% van het van tevoren afgesproken honorarium. 

9 Garanties en vrijwaringen

9.1 Garanties

Studio Monty garandeert dat het geleverde product door haar ontworpen of geschreven is. Wanneer er auteursrecht op het product rust, geldt Studio Monty als maker in de zin van de Auteurswet en kan zij over het product beschikken. Studio Monty garandeert dat het resultaat van de opdracht, voor zover zij redelijkerwijs kan weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. 

9.2 Vrijwaringen

Wanneer de opdrachtgever het product gebruikt, vrijwaart hij daarmee Studio Monty, en de door Studio Monty ingeschakelde derden, van aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van het resultaat van de opdracht.

10 Aansprakelijkheid

Studio Monty kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het door de opdracht

gever verstrekte materialen of door misverstanden of fouten die hun aanleiding vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of compleet aanleveren van duidelijke gegevens of materialen. 

gemaakt door of namens de opdrachtgever ingehuurde derden.

Studio Monty kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in offertes of het schenden van prijsafspraken van toeleveringsleveranciers.

Studio Monty kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het ontwerp of de tekst indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld om het product te controleren en te kennen heeft gegeven hier geen behoefte aan te hebben. 

Studio Monty dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming hiervan schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn, om de kans te krijgen alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel fouten te herstellen of schade te beperken. 

Indien Studio Monty aantoonbaar aansprakelijk is, is dit beperkt tot directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. 

Behalve in geval van opzet of roekeloosheid, is de aansprakelijkheid van Studio Monty beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de schade, met als maximum het honorarium van Studio Monty voor de opdracht. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooien of opzegging is geëindigd. 

11 Overige bepalingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om enig recht uit een met Studio Monty gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming. 

Zowel opdrachtgever als Studio Monty hebben geheimhoudingsplicht met betrekking tot vertrouwelijke informatie, waarvan met enige redelijkheid te begrijpen is dat het openbaar worden van deze informatie schade kan toedienen aan ofwel de opdrachtgever, een betrokken derde partij ofwel Studio Monty zelf. 

12 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.